நாடார் உறவின் முறை சங்கங்களின் இணைப்புடன் தொடங்கப்பட்டுள்ள பிரத்யேக இணையதளம் நமது "நாடார் மணமேடை".

Premium Plans

 • MINI

  Rs.0.00

  • Direct Messages: 0 Times
  • Contact Requests 0 Times
  • Photo Gallery: 1 Images
 • Bronze

  Rs.1,000.00

  • Direct Messages: 30 Times
  • Contact Requests 50 Times
  • Photo Gallery: 10 Images
 • SILVER

  Rs.2,000.00

  • Direct Messages: 100 Times
  • Contact Requests 150 Times
  • Photo Gallery: 20 Images
 • Gold

  Rs.4,000.00

  • Direct Messages: 1000 Times
  • Contact Requests 400 Times
  • Photo Gallery: 100 Images